Schildersbedrijf Haarsma Terschelling

Algemene inkoopvoorwaarden voor de schilders-, onderhoud- en glaszetbranche in Nederland

Algemene inkoopvoorwaarden voor de schilders-, onderhoud- en glaszetbranche in Nederland, vastgesteld door de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Vereniging OnderhoudNL, Vereniging van restauratie-, schilders- en (totaal) onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven. Deze voorwaarden zijn in werking getreden per 2 september 2019 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 40409386.

Artikel 1 - Definities In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op basis van een met de opdrachtgever gesloten overeenkomst werkzaamheden verricht en/of materialen levert ten behoeve van de opdrachtgever.
b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf betreffende het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van materialen ten behoeve van opdrachtgever.
c. de overeenkomst: alle tussen partijen gemaakte afspraken met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden en/of het leveren van materialen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen en maken deel uit van de overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtgever schriftelijk de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte aanvaardt.
 2. Indien sprake is van een vrijblijvende offerte van opdracht kan deze na aanvaarding slechts door opdrachtnemer worden herroepen indien dit onverwijld na ontvangst van de aanvaarding geschiedt maar uiterlijk binnen acht dagen.

Artikel 4 - Leveringstijd en betaling

 1. Opdrachtnemer levert zaken en/of diensten binnen de overeengekomen leveringstermijn. Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geldt als toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer.
 2. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor de door de late levering ontstane schade, tenzij de te late levering niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend.
 3. Betaling vindt plaats binnen 45 dagen na ontvangst van de factuur en nadat de geleverde zaken en/of diensten door opdrachtgever zijn goedgekeurd.

Artikel 5 - Wijzigingen en meerwerk

 1. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen levering. Opdrachtnemer is gehouden deze wijzigingen uit te voeren. Wijzigingen zullen schriftelijk aan opdrachtnemer worden doorgegeven.
 2. Na ontvangst van de voorgestelde wijziging zal opdrachtnemer onverwijld aan opdrachtgever een opgave doen toekomen met de gevolgen voor de leveringstijd en de overeengekomen prijs.

Artikel 6 - Keuring

 1. Opdrachtgever heeft het recht de te leveren zaken en/of diensten te keuren, zowel voor als na de levering. Goedkeuring door opdrachtgever doet niets af aan de garantie of aansprakelijkheid van opdrachtnemer.
 2. In geval van afkeuring van de geleverde of te leveren zaken zal opdrachtgever de opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht geven. Bij afkeuring heeft opdrachtgever, onverminderd het recht op schadevergoeding en andere wettelijke vorderingen, het recht herstel of vervanging te vorderen.

Artikel 7 - Overdracht

 1. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever.

Artikel 8 - Kwaliteit/garantie

 1. Opdrachtnemer garandeert dat de afgeleverde zaken beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteitseisen.
 2. Indien geen specifieke kwaliteitseisen zijn overeengekomen, garandeert opdrachtnemer gedurende 12 maanden na levering c.q. oplevering van de geleverde zaken dat deze vrij zijn van gebreken.
 3. Alle kosten in verband met vervanging of herstel van gebrekkige zaken komen voor rekening van opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn overgaat tot vervanging of herstel, heeft opdrachtgever het recht de benodigde werkzaamheden door een derde te laten uitvoeren op kosten van opdrachtnemer.
 4. Met betrekking tot vervangende of herstelde zaken geldt opnieuw een garantietermijn van 12 maanden vanaf de datum van levering daarvan.

Artikel 9 - Eigendomsovergang

 1. Het risico van een zaak gaat over op de opdrachtgever op het moment van levering ervan, tenzij de zaak binnen bekwame tijd wordt afgekeurd, in welk geval het risico bij de opdrachtnemer blijft.
 2. De eigendom van een zaak gaat over op het moment dat de opdrachtgever de geleverde zaken heeft goedgekeurd.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade van opdrachtgever voortvloeiend uit gehele of gedeeltelijke niet nakoming of als gevolg van niet-juiste nakoming van zijn verplichtingen uit overeenkomst, indien deze te wijten is aan zijn schuld of indien deze op grond van de wet of verkeersopvattingen voor zijn rekening komen.
 2. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a Awb, het eventuele kostenverhaal daar onder begrepen), verband houdende met de overeenkomst tussen partijen en opgelegd aan een of beiden van hen, indien en voor zover deze boetes en sancties het gevolg zijn van handelen of nalaten dat aan opdrachtnemer toegerekend kan worden.

Artikel 11 - Beëindiging/ontbinding van de overeenkomst

 1. In het geval opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst nakomt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 2. Opdrachtgever heeft voorts het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien – waar het een natuurlijke persoon betreft - de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt op opdrachtnemer in geval van overlijden van opdrachtnemer, alsmede in het geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtnemer.

Artikel 12. - Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op alle overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens Koop Verdrag (C.I.S.G) is niet van toepassing.
 3. In geval van een geschil tussen partijen dat valt binnen de bevoegdheid van de sector kanton van de rechtbank, geldt dat partijen dit zullen voorleggen aan de rechtbank in het arrondissement waarin opdrachtgever is gevestigd.
 4. Voor zover het geschil tussen partijen niet valt onder de bevoegdheid van de sector kanton van de rechtbank geldt dat alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrageinstituut.

AANVULLENDE VOORWAARDEN IN GEVAL VAN AANNEMING VAN WERK Artikel 13 - (Keten)aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer is in de hoedanigheid van onderaannemer verplicht al zijn verplichtingen jegens de door hem ingeschakelde werknemers strikt na te komen. Dit geldt in het bijzonder voor de verplichtingen in verband met de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies.
 2. Op verzoek van de opdrachtgever verstrekt de opdrachtnemer aan de opdrachtgever een lijst met de namen van alle werknemers die door de opdrachtnemer/onderaannemer zijn ingezet op het betreffende werk en een opgave van het aantal door hen gewerkte uren. Onderaannemer is verplicht de noodzakelijke medewerking te verlenen in het kader van de wettelijke verplichtingen van de hoofdaannemer, waaronder het verstrekken van de benodigde bescheiden ten gevolge van de op de hoofdaannemer rustende identificatieplicht voor degenen die op het project werkzaam zijn.
 3. Op verzoek van de opdrachtgever/hoofdaannemer verstrekt de opdrachtnemer aan de opdrachtgever een verklaring inzake zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging en een verklaring inzake afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies in verband met de (wet) ketenaansprakelijkheid.
 4. De opdrachtnemer is verplicht een G-rekening aan te houden en aan de opdrachtgever/hoofdaannemer alle inlichtingen te verschaffen volgens het Grekeningenbesluit.
 5. De opdrachtgever/hoofdaannemer heeft te allen tijde het recht om premies loonbelasting en sociale verzekeringen voor het personeel van de opdrachtnemer en diens onderaannemers rechtstreeks te voldoen aan de Belastingdienst c.q. de bedrijfsvereniging.

Artikel 14 - Orde en veiligheid/werktijden

 1. Indien de opdrachtnemer werkzaamheden uitvoert op het terrein van de opdrachtgever, zijn de opdrachtnemer en haar medewerkers verplicht zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en instructies van de opdrachtgever.
 2. Indien gewenst bij de uitvoering van de overeenkomst, is de opdrachtnemer gehouden dezelfde werktijden aan te houden voor het door hem ingeschakelde personeel als de werktijden voor het personeel van de opdrachtgever.
 3. De opdrachtnemer is verplicht op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd afval afkomstig van de door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden op milieuverantwoorde wijze te verwijderen.
 4. De opdrachtnemer zal de verplichte arboplannen en milieuplannen voor zijn bedrijf op eerste verzoek aan opdrachtgever ter inzage verstrekken.

Artikel 15 - Gereedschappen/hulpmaterialen

 1. Behoudens uitzonderingen draagt opdrachtnemer zelf zorg voor de in verband met de uitvoering van de werkzaamheden benodigde hulpmaterialen en gereedschap.
 2. De door opdrachtnemer gebruikte hulpmaterialen moeten voldoen aan de door opdrachtgever gestelde veiligheids- en kwaliteitseisen.
 3. In die gevallen waarin opdrachtnemer niet beschikt over de juiste materialen en het juiste gereedschap, kan opdrachtgever de benodigde materialen aan opdrachtnemer voor diens rekening ter beschikking stellen. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het door opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal en/of gereedschap.